Thức tỉnh để sống cân bằng

Câu hỏi 1/10:
Kế hoạch và sức độ rèn luyện sức khỏe của bạn như thế nào?